Det to-årige programmet for økt digital deltagelse og kompetanse – Digidel 2017 – er nå avsluttet.

Digidel-programmet ble etablert i 2015 og samlet offentlige virksomheter, IKT-næringen og frivillige organisasjoner til felles innsats for å styrke den digitale kompetansen i befolkningen. Formålet var blant annet å bidra til god kvalitet på kurs og opplæring i bruk av digitale verktøy for de som enda ikke er på nett og bidra til at flere tilbud ble tilgjengelige over hele landet.

Programmet har gjennomført flere tiltak blant annet:

– etablert en kunnskapsbase og samarbeidsarena for virksomheter som driver med undervisning, kurs og veiledning innen digital kompetanse.

– utviklet e-læringsmoduler innenfor grunnleggende digitale ferdigheter

– gitt tilskudd til kompetansehevende tiltak innenfor digital kompetanse

– utgitt inspirasjonsmagasin rettet mot seniorer

 

I løpet av denne perioden har mange tusen innbyggere fått opplæring i grunnleggende bruk av digitale verktøy og fått hevet sine digitale ferdigheter og kompetanse.

Materialet og opplæringsressursene som er utviklet på www.digidel.no vil fortsatt bli ivaretatt og være tilgjengelig.

 

Innsats i kommunene

Programmet for økt digital deltakelse avsluttes, men innsatsen for å løfte befolkningens digitale kompetanse fortsetter.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og KS, kommunesektorens organisasjon, undertegnet 30. juni 2016 en intensjonsavtale om utvikling av et kommunalt veiledningstilbud for økt digital kompetanse. KS og departementet har i fellesskap forpliktet seg til å legge forholdene til rette slik at kommunesektoren kan opprette et veiledningstilbud som kan bidra til å øke innbyggernes digitale deltakelse og kompetanse.

Det nye med denne avtalen er at kommunene sammen med staten lager et veiledningstilbud som omfatter både statlig, kommunal, privat og frivillig sektor. Tilbudet skal være tilpasset innbyggernes veiledningsbehov.

På bakgrunn av intensjonsavtalen har KS og departementet i fellesskap utarbeidet et prosjektmandat for utvikling av kommunale veiledningstilbud innen digital kompetanse. Målet med prosjekt er å bidra til etablering av et veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse i alle landets kommuner.

Mer informasjon om dette prosjektet og det videre arbeidet med å øke den digitale kompetansen i befolkningen vil bli tilgjengelig på departementets nettside: www.regjeringen.no/kmd